Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 315. lpp.

1: Eß dohtu töw to arrid§an /
2: Däd§ams vpperis wißnotaļļ /
3: Nhepatick töw / tu to ap§mey /
4: Tawas Atzis to eenied /
5: Bett Deewa Vpperis gir tas /
6: Weens śalau§ietz Gharrs.
7: 5. Weenu śalau§ietu vnd śagrau§ietu Śirrdi /
8: Tu nhe mettie§śi attpackaļļ /
9: Vnd to nhe ap§mee§śi /
10: To warr es ghanne apdohmaht :/:
11: O Kunx Deews darri labb Zionam /
12: Pehtz tawu labbu kraßnu Prahtu /
13: Jerusalem tohß Muhrus /
14: Tu attkall vsdarrie§śi :
15: Tad buhs töw labbs Prahts vnd Preex /
16: Par to Vpperi tahs Taißnibas /
17: Tad töw pattix tee Däd§ami=vpperi /
18: Tad tohs labbus Teļļus /
19: Vs tawu Altari Lix.
20: Von allen Men§chen abgewand.
21: NO wi§śeems Czillwäkeems es no§kirrohß / vnnd mannu
22: Dweh§śel paczeļļu :/: Py töw ween O Kunx mans Deews /
23: Nhe laid man i§śami§t / Wi§śa manna czerriba §tahw vs töw /
24: Nhe laid man kauna` pallickt / Ka manni Eenaidneeki nhe preeza-
25: yahß.
26: 2. Nhe weens Kauna` nhe pallix / No teems kattri vs töw czer-
27: re :/: Eek§chan tawahms Rohkahms tee droh§che eedt / Nhe buhß
28: teem §chäl ta Preetze : Laid wi§śi tee ap§meeti gir / kattri ļaun darra
29: taweems nabbageems / Beß Tee§śu vnd beß wi§śas Wainas.
30: 3. Radi man tawu czeļļu O Kunx / Tahs Pähdas vs töw man
31: mahzi :/: Eek§chan tawu Tee§śibu man waddi / Ai§to tu es mans


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015