Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 312. lpp.

1: Wings gir weens tas labbs Ghanns /
2: Kas J§ra?l ißpe§tiet gribb /
3: No wi§śeems śaweems Ghräkeems.
4: Erbarm dich mein O HErre GOtt.
5: AB§chäloyees par man O Kunx Deews /
6: Pehtz tawas leelas §chäla§tibas : / :
7: Noma§ga / darri §kie§tus mannus No§egumus /
8: Eß at§i§tu mannus Ghräkus / tee man ruhp /
9: Töw ween äßmu es ghräkoyis /
10: Tas gir prettieb mann alla§chien /
11: Tas ļauns preek§chan töw nhe warr pa§tahweht /
12: Tu palleetz taißnis / jeb tu śohdietz tohpi.
13: 2. Raugi Kunx eek§chan Ghräkeems äßmu eß peed§immis /
14: Eek§chan Ghräkeems manna Mahte mann śayehme :/:
15: To Taißnibu tu myļo / vnd darri §innamu /
16: Tawas ghuddribas ap§lähptu Paddomu /
17: Ap§latzini mann Kunx ar J§opo /
18: Es tohpu §kie§ts / ja tu ma§ga man /
19: Balltahx nhe Sneex / Mannas Au§śis tohp lyxmas /
20: Wi§śi manni Kauli eepreezenayahs.
21: 3. Kunx nhe vsluhko mannus Ghräkus /
22: Leetz noh§t no mann wi§śu Nhetaißnibu :/:
23: Vnd darri §kie§t eek§chan mann to Śirrdi /
24: Weenu jaunu Gharru eek§chan mann ghattawu darri /
25: Nhe mett mann noh§t no tawu Waigu /
26: Tawu §wähtu Gharru nhe jemm no mann /
27: To Preeku tawas Pe§ti§chanas py mann attghrees /
28: Tas paprahtiex Gharrs mann py töw v§turr.
29: 4. Teems Beßdeewigeems ghribbu es tawu Czeļļu /
30: Teems Ghräzeneekems arrid§an pamahziet :/:
31: Ka tee no ļaunu willtigu czeļļu /


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015