Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 311. lpp.

1: ARan d§illeems bähdeems eß peeśautśu töw /
2: Kunx Deews paklau§śi mannu Śauk§chanu :/:
3: Tawas §chäligas Au§śis grees py man /
4: Vnd vs mannu Luhk§chanu tahs attwerr /
5: Ai§to ja tu ghribbi to vsred§eht /
6: Kas Ghräki vnd nhe patteeß gir darrietz /
7: Kas warr / Kunx / tad preek§chan töw pallickt ?
8: 2. Py töw nhemaxa nheneek ka §chäla§tiba ween /
9: Kad tu tohß Ghräkus peedohd :/:
10: Tas gir tock wellte ar muh§śu darrbu /
11: Kad mehs wiß labbahke ghribbam d§iewoht /
12: Preek§chan töw nhe warr nhe weens leelohtees /
13: Tapehtz buhs ick kattram preek§chan töw bytees /
14: Vnd tawu §chäla§tibu ghaidiet.
15: 3. Tapehtz ghribbu es vs Deewu czerreht /
16: Vs mannu Nopällnu nhe luhkoht :/:
17: Vs to mannai Śirrdei buhß paļautees /
18: Vnd vs wiņja Lehnibu titzeht /
19: Kattru man śohla wiņja dahrx Wahrdtz /
20: Tas gir mans Preex / vnd §tippris Pills /
21: To ghribbu es alla§chien ghaidiet.
22: 4. Vnd jeb tas kaweyahs ihß pa§§chu Nackti /
23: Vnd atkal ihß tam Rytam :/:
24: Tomähr buhß mannai Śirdei no Deewa Spähku /
25: Nhe i§śami§t neds bähdatees /
26: Tha darra J§ra?l ih§täns Radtz /
27: Katters no to Gharru raddietz gir /
28: Vnd śawu Deewu paghaid.
29: 5. Jeb py mums gir dauds Ghräki /
30: Py Deewu gir wairahk §chäla§tibas :/:
31: Wiņja Rohka nhe mitt pallid§eht /
32: Czeek leela arrid§an gir ta Waina /


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015