Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 310. lpp.

1: 5. Śaweems Mahzekļeems pawehleya JEśus CHri§t /
2: Eidta wi§śa Pa§śauleh mahziet :/:
3: Ka ta eek§chan Ghräkeems pa§u§ta gir /
4: Vnd buhs no Ghräkeems at§tahtees /
5: Kas titz / vnd leekahß Chri§titees /
6: Tam buhs czaur to §wähtam tapt /
7: Weens jauns Czillwahx tas dähwähtz tohp /
8: Katters muh§chige nhe warr mirrth /
9: Tam buhß to Däbb䧜u wall§tibu dabbuiht.
10: 6. Kaß nhe titz tahdai leelai §chäla§tibai /
11: Tas palleek śawohß Ghräkohs :/:
12: Vnd gir pa§uddenahtz tai muh§chigai Nahwei /
13: D§iļļe Elles dibbina` /
14: Tam nhe pallieds nheneek śawa Swehtiba /
15: Wiß wiņja Darrbs gir pa§uddis /
16: Tee eed§imbti Ghräki to śamaita /
17: Eek§chan kattreems tas gir peed§immis /
18: Neds §päh tam arrid§an pallied§eht.
19: 7. Ta Atz ween to Vdeni räds /
20: Ka Czillwäki Vdeni ley :/:
21: Ta Titziba eek§chan Gharru to §pähku śaproht /
22: No JE§u CHri§ti A§śini /
23: Vnd gir preek§chan to weena śarrkana Straume /
24: No CHri§ti A§śini śarrkana darrita /
25: Kattra wi§śu Wainu d§edina /
26: Ko mehs no Adamu 䧜am dabbuyu§chi /
27: Vnd arrid§an pa§§chi darriyu§chi.
28: XVIII.
29: Von der Chri§tlichen Bu§§e.
30: Auß tieffer Noht §chrey ich zu dir.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015