Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 309. lpp.

1: Tur gribbeya tas ee§tahdiet mums weenu Maßgha§chanu /
2: Vnd maßghaht mums no Ghräkeems /
3: Ap§lietzenaht arrid§an to ruhktu Nahwu /
4: Czaur śawu pa§§chu A§§ini vnd Mohkahms /
5: Tas darriya mums weenu jaunu d§iewo§chanu.
6: 2. Tad klau§śeeta vnd jemmeeta wi§śi währa /
7: Ka Deews patz dehwe to Chri§tibu :/:
8: Vnd ko ick kattram Chri§titam titzeht buhs /
9: Ka tas warr at§taht no willtigas Mahzibas /
10: Deews śacka / vnd ghribb buhß Vhdenim buht /
11: Bett nhe ween tyers Vhdens /
12: Wiņja §wähtz Wahrdtz gir arrid§an klaht /
13: Ar baggatu Gharru beß Mähru /
14: Tas gir §cheit patz tas Chri§titais.
15: 3. To gir tas mums §kaidre parradiyis /
16: Ar Siemehms vnd ar Wahrdeems :/:
17: Ta Tähwa Ballxnis tappa §kannige /
18: Turr patt py Jordanes d§irrdähtz /
19: Wings śatziya / tas gir manns myļais Dähls /
20: Py kataru man labs prahtz gir /
21: To ghribbu es jums pawehleht /
22: Ka jumms buhß to parei§e klau§śiet /
23: Vnd darriet pehtz wiņja Mahzibu.
24: 4. Deewa Dähls arrid§an patz §cheit §tahw /
25: Eeekjchan śawu krahßnu Czillwäzibu :/:
26: Tas §wahtz Gharrs no Däbb䧜u nahk /
27: Ar Ballo§cha Czhimy apgherbees /
28: Ka mums jo §tippre titzeht buhs /
29: Kad mehs Chri§titi tohpam /
30: Wi§śa Triaidiba mums Chri§tiyu§§i gir /
31: Ar to py mums wir§śon Semmes /
32: D§iewoht gir śadderreyu§śees.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015