Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 308. lpp.

1: OCh mu§śo wi§śo Tähws / katters tu Däbb䧜o=wall§tiba
2: d§iewo Vnd pawehl mums nahkt / vnd no Śirdtz töw pee-
3: śaukt / Vs tahdu tawu śohli§chanu nahkam mehs vnd pee-
4: luhd§am töw.
5: 2. Swehtietz tohp taws Wahrdtz / Tawa Wall§tiba py mums
6: nahk / Pa§śargi par willtigu Mahzibu / ta Wälla Wall§tibu iß-
7: poh§ty / Taws Prahtz ta lieds vs Semmes noteek ka Däbb䧜o=
8: wall§tiba`.
9: 3. Dohd mums O myļais Deews / aran §chäla§tibas to deeni§ku
10: Maiß / Vnd attpe§ty mums arrid§an no muh§śeems ghruteems
11: Ghräkeems / Tad ghribbam mehs arrid§an labpraht peedohdt
12: muh§śeems Waideneekeems.
13: 4. Tam Wällam prettie §tahw / ka tas mums nhe peewiļļ /
14: Nhe kahda` Kahrdena§chana` eewädd / Neds py J§śami§śa§chanas
15: §pee§ch / Bett mums no wi§śu ļaun / §chehlige attpeßty.
16: 5. Och myļais §chehliex Kunx / ghau§śini vnd wayro Mums
17: §chahdu tawu Dawanu / kattru mehs dabbuyu§chi 䧜am / No ta-
18: was leelas Lehnibas / E§śi mums §chehliex alla§chien.
19: 6. Ai§to O myļais Kunx / Töw peedärr Ghohdtz vnd Teick§cha-
20: na / Tawa gir ta Wall§tiba / ta lieds arrid§an ta Ghohdiba / Sla-
21: wähtz gir taws Wahrdtz / muh§chige muh§cham / Amen.
22: XVII.
23: Von der heiligen Tauffe.
24: Chri§t vn§er HERR zum Jordan kam.
25: CHri§tus muh§śo Kunx py Jordanes nahze /
26: Pehtz śawa Tähwa Prahtu : / :
27: No to §wähtu Jahni to Chri§tibu jehme /
28: Śawu Darrbu vnd Ammatu peepilldiet:


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015