Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 307. lpp.

1: Ko mehs ar §cho Luhk§chanu luhgu§chi 䧜am /
2: Vs tawu Wahrdu eek§chan to Wahrdu JE§u /
3: Ta śackam mehs no Śirdtz / Amen.
4: Ach Vater vn§er der du bi§t im Himmelreich.
5: OCh muh§śo Tähws kas tu e§śi eek§chan Däbb䧜o Wall§ti-
6: bas / auxte par mums / tapehtz Gharra` ghribbi no mums
7: peeluhkts taptz / Taws §wähtais Wahrdtz tohp ißplattietz ar
8: leelu §pähku / ghodahtz no mums vnde wi§śur / eek§chan Debbes vnd
9: wir§śon Semmes / Tahß §chäla§tibas Wall§tiba nahk py mums /
10: vnd laid py mums pallickt / vnd kas töw nhepatiek no mums / to
11: ghribbätu tu ißd§iet / ka mehs warram muh§chige Tawa` Wall§tiba`
12: pallickt.
13: 2. O §wähtais Kunx mehs luhd§am töw / Taws Prahtz noteek /
14: Wir§śon Semmes §cheit ka peedärr / Ka Däbb䧜o Wall§tiba` / Kur
15: nhe weens nhe warr nahkt / neds pa§taweth / ka ween kas §awu Prah-
16: tu / ar tawu śalied§ina: Vnd dohd mums muh§śu deeni§ku Maiß /
17: Tay Mee§śi śawu Barribu / Ta lieds Meeru §chinny Semme / Nhe-
18: kahda Nhewe§śeliba parahdahß / Weenu ghodigu ghuddru Wir§śe-
19: neeku / dohd Kunx töw par Ghohdu.
20: 3. Muh§śus Ghräkus vnd No§egumus / mums arrid§an Kunx
21: peedohd / Ar kattreems mehs töw apkaitenayu§chi 䧜am / To mums
22: nhe peelaghady : Ai§to mehs muh§śeems Parradneekeems darram
23: tha arrid§an / Ar kattru tee mums apkaitenayu§chi gir / to ghribbam
24: mehs wißkim aißmirr§t. Eek§chan Kahrdena§chanas mums nhe
25: eewedd / eek§chan kattras mehs warrätam śamaitaht / Par wi§śu
26: Ļaun mums pa§śargi / No kattru ta Dweh§śele no mirrtu / vnd darri
27: mums wi§śus ween lieds par Bährneems tawa` Wall§tiba.
28: Ach Vater vn§er all. Jm Thon: Auff meinen
29: lieben GOTT.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015