Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 306. lpp.

1: Wirß Semmes / ka Däbb䧜a Wall§tiba` /
2: Dohd mums czee§chanu behdiga` laika` /
3: Paklau§śigeems buht labba` vnd ļauna` deena` /
4: Stahw prettieb wi§śu Mee§śu vnd A§śini /
5: Katters prett tawu Prahtu darra.
6: 5. Dohd mums §chodeen muh§śo deeni§ku Maiß /
7: Vnd kaß Wayaga gir py Mee§śas Vsturre§chanas /
8: Pa§śargi mums Kunx par Eenaidu vnd Karryu /
9: Par Nhewe§śelibu / vnd par dargu Laiku /
10: Ka mehs labba` Meera` §tahwam /
11: To Ghahdibu vnd Nhegau§śibu no mums śittam.
12: 6. Wi§śu muh§śu Parradu peedohd mums Kunx /
13: Ka tee mums wairahk Bähdus nhe darra /
14: Ka mehs arrid§an muh§śeems Parradneekeems /
15: Wiņjo Parradu labpraht peedohdam /
16: Darri mums ghattawus wi§śeems kallpoht /
17: Eek§chan ih§tänu Mylä§tibu vnd Weenaidibu.
18: 7. Nhe wedd mums Kunx eek§chan Kahrdenaśchanas /
19: Kad mums tas ļauns Gharrs Kahrdina /
20: Pa krei§śu vnd pa labbu Rohku /
21: Pallied§i mums §tippre prettieb §tahweht /
22: Eek§chan §tippras Titzibas śattai§śiti /
23: Czaur tawa §wähta Gharra eepreezena§chanu.
24: 8. No wi§śu ļaun mums attpe§ti /
25: Nu gir tee laiki vnd deenas nickni /
26: Pe§ti mums no to muh§chigu Nahwu /
27: Vnd eepreezini mums pa§tara` §tunda` /
28: Dohd mums Kunx weenu §chehligu No§kir§§chanu /
29: Jemm muh§śu Dweh§śel tawa` Rohka`.
30: 9. Amen / tas gir / tas noteek pattees /
31: Ee§tipprini muh§śu Titzibu alla§chien /
32: Ka mehs jo nhe alloyam py to /


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015