Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 305. lpp.

1: Deewa ta Wi§śewallditaya Tähwa : No turrenes tas
2: attkall nahx śohdiet tohß d§iewus vnd Nomirru§chus.
3: Eß titzu §wähtam Gharram / Weenu §wähtu Chri-
4: §titu Ba§nizu / weenu Draud§ibu to Swähto / Pam-
5: me§§chanu to Ghräko / Auk§cham czell§chanu tohß
6: Mee§śas / vnd weenu muh§chigu d§iewo§chanu / A-
7: men.
8: XVI.
9: Vom Heiligen Vater Vn§er.
10: MVh§śo Tähws eek§chan Däbb䧜o Wall§tibas /
11: Katters tu mums wi§śeems lieds pawehl /
12: Brahļeems buht / vnd töw peeśauckt /
13: Vnd gribbi to Luhk§chanu no mums /
14: Dohd ka nhe ween luhds ta Mutte /
15: Pallied§i ka ta eeth no Śirdtz dibben.
16: 2. Swehtietz tohp taws czeeniex Wahrdtz /
17: Pallied§i tawu Wahrdu py mums §kie§t turreht /
18: Ka mehs arridśan śwehtige d§iewoyam /
19: Pehtz tawu Wahrdu czeenige /
20: Pa§śargi mums Kunx par willtigu Mahzibu /
21: Tohß nabbagus peewilltus Ļaudis atgrees.
22: 3. Laid nahk tawa Wall§tiba §chinny laika` /
23: Vnd pehtz §cho laiku muh§chige /
24: Tas §wähtz Gharrs mums d§iewo klaht /
25: Ar §aweems da§chadeems Dawaneems /
26: Ta Wälla` Dußmibu vnd leelu Warru /
27: Śalaus / preek§chan to tawu Ba§nizu vsturri.
28: 4. Taws Prahtz laid no teek / Kunx Deews / ween lieds /


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015