Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 304. lpp.

1: Lieds weens Deews no Spähku vnd Ghohdu /
2: No Marias tahs §kie§tahs Jumprawas /
3: Gir weens pattees Czillwähx peed§immis /
4: Czaur to §wähtu Gharru eek§chan Titzibas /
5: Par mums / kattri mehs biyam pa§uddu§§chi /
6: Py Kru§tu nomirriß /
7: Vnd no to Nahwu /
8: Attkall auk§cham czehleeß czaur Deewu.
9: 3. Mehß titzam arrid§an eek§chan Swähtu Gharru /
10: Deews ar to Tähwu vnd to Dählu /
11: Katters wi§śo behdigo Eepreezeetaiß gir /
12: Vnd ar Dahwaneems aptährp krahßne /
13: Tohs wi§śus Chri§titus wir§śon Semmes /
14: Turr eek§chan weenu Prahtu lied§iege /
15: Scheit wi§śi Ghräki pammä§ti tohp /
16: Tai Mee§śi buhß arrid§an atkall d§iewoht /
17: Pehtz §chahß behdigas d§iewo§chanas /
18: Gir ghattawa darritha /
19: Mums weena d§iewo§chana muh§cham beß ghallu.
20: Jch gläub an GOtt.
21: ES titzu Deewam Tähwam / Wi§śewallditayam /
22: Radditayam Debbeß vnd tahs Semmes. Vnde
23: JE§um CHri§tum wiņja weeniga Dählam / muh§-
24: śam Kungham : Katters eejämbtz gir no to §wähtu
25: Gharru / peed§immis no Marias tahs Jumprawas:
26: Mohzietz gir appak§chan Pontio Pilato / Kru§ta śi§tz / no-
27: mirris / vnde appracktz / §emme kahpis eek§chan Elles /
28: Tre§§cha` deena` atkal auk§cham czehleeß no tas Nahweß :
29: Vsbrautzis Debbe§śihß / Śeedeeß py labbahs Rohkas


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015