Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 302. lpp.

1: Vnd turreht §kie§t tawu D§iewibu /
2: Ar Ghohdu vnd ghaddibu krahßne / Kyrie elei§on.
3: 8. Töw nhe buhß Naudu neds Manntu §ackt /
4: Neds nhepatteeß jembt otru §weedru vnd A§śini /
5: Töw buhß atdarrieth tawu §chehligu Rohku /
6: Vnd teems Nabbageems darryht labbe / Kyrie elei§on.
7: 9. Töw nhe buhß nhepattee§śu Leezibu doht /
8: Neds mäloht vs tawu Tuwaku /
9: Wiņja Nheno§eed§ibu buhß töw aißbildeht /
10: Vnd wiņja Kaunu aißklaht / Kyrie elei§on.
11: 10. Töw nhe buhß tawa Tuwaka Śeewu vnd Nammu /
12: Vnd wiß kas tam peedärr / nhe eekahrohtees /
13: Töw buhs tam wehleht wi§śu labb /
14: Ka töw tawa Śirdtz pa§§cham darra / Kyrie elei§on.
15: 11. Tee Baußli wi§śi mums dohti gir /
16: Ka töw tawus Ghräkus / o Czillwäka Bährs /
17: At§ieth buhß / vnde mahzieth labb /
18: Ka töw preek§chan Deewu d§iewoht buhß / Kyrie elei§on.
19: 12. To pallied§a mums mu§śo Kunx JE§us CHri§t /
20: Katters muh§śo Widdetaiß tappis gir /
21: Wiß muh§śo Darrbs gir pa§u§ts /
22: Mehs wairs nhe pällnam ka Deewa Dußmibu / Kyrie elei§on.
23: CZillwähx gribbi tu d§iewoht §wehtige /
24: Vnd py Deewu pallickt muh§chige /
25: Tad buhß töw turreht tohß deßmittes Baußlus /
26: Kattrus mums muh§śo Deews pawehļ / Kyrie elei§on.
27: 2. Es weens äßmu taws Deews vnd Kunx /
28: Töw nhe buhß czittu Deewu czeenieth /
29: Tawai Śirrdei buhß śöw vs man paļauteeß /
30: Manna pa§§cha Wall§tiba buhß töw buht / Kyrie elei§on.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015