Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 298. lpp.

1: Vnd pallied§i teems Nabbageems alla§chien /
2: Kad teems buhß leelus bähdus czee§t.
3: 5. Tha Czillwäka Lappnibai buhß ißniekt /
4: Prett tawu Rohku nhe warr nheneeka pa§taweht /
5: Kas śöw paļauyahß vs śawu Leppnibu /
6: Tam tu dries pa ghallam §teids.
7: 6. Tu ißnitzini to Czillwäko Paddomu /
8: Tee gir Kunx tawi brieni§ki darrbi /
9: Ko tee prettie töw dohma /
10: Tas noteek alla§ch attpackaļ.
11: 7. Kas §emmiex gir vnde mas /
12: Py to tu parradi tawu Deewi§ku Spähku /
13: Vnd lied§ini to weenam Leelam Kungham /
14: Tohß Baggatus darri nabbagus / tohß Nabbagus baggatus.
15: 8. To tu Kunx darri §chinnieß laikohs /
16: Vnd atghadayeeß tahs Schäla§tibas /
17: J§ra?ļem tu gribbi pallied§eht /
18: Tas gir taws ißräd§ähtz Pullx.
19: 9. Mehs nhe 䧜am to no töw nopellniyu§chi /
20: Tu e§śi mums ļohte §chehliex /
21: Muh§śeems Tähweems gir runnahtz /
22: Weens Wahrdtz to e§śi tu attghadayeeß.
23: 10. Arrid§an Abrahamam tam petitzigam Wieram /
24: Tam e§śi tu patz §wehreyis /
25: Vnd tam śohliyis to Däbb䧜o Wall§tibu /
26: Vnd wiņja Śähklai muh§chige.
27: XIII.
28: Am Tage Micha?lis.
29: HERR GOtt dich loben alle wir. Jm Tohn:
30: CHri§t der du bi§t der helle Tag.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015