Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 296. lpp.

1: palleekam / vn~ alla§chien par wi§śenadu nhelaimibu §cheh-
2: lige pa§śargati tohpam: Czaur JE§um CHri§tum muh§-
3: śu Kunghu tawu Dählu / katters ar töw vnd to §wähtu
4: Gharru d§iewo vnd wallda weens patteeß Deews alla-
5: §chien vnd muh§chige / Amen.
6: XI,
7: Am Tage Johannis.
8: Der Lobge§ang Zachariae / Lucae am 1. Cap.
9: SLawähtz gir tas Kunx tas Deews J§ra?ļa / ai§to tas gir pee-
10: meckleyis vnd atpe§tiyis śawus Ļaudis.
11: Vnd gir pa=auxtenayis weenu Raggu tahs Pe§ti-
12: §chanas / eek§chan to Nammu śawa Kalpa Dawida.
13: Ka tas gir pirrmayohß laikohß runnayis / czaur to Mutt śa-
14: wo §wäto Proweetu.
15: Ka tas mums atpe§titu no muh§śeems Waideneekeems / vnd
16: no tahms Rohkams Wi§śo kattri mums eenied.
17: Vnd to Schäla§tibu paradietu muh§śeems Tähweems / vnd
18: atghadatu śawu Śohli§chanu.
19: Vnd to Swehre§chanu kattru tas gir §wehrehyis / muh§śam
20: Tähwam Abraham mums doht.
21: Ka mehs atpe§titi no muh§śo Waideneeko Rohkahms / wiņ-
22: jam kallpotam beß bailu muh§śu muh§chu.
23: Eek§chan Swehtibas vnd Taißnibas / kattra tam pa prah-
24: tam gir.
25: Vnd tu Behrnings tap§śi weens Proweets tha Auxtaka däh-
26: wähtz / Tu preek§chan to Kunghu e§śi / tam to Czeļļu śattai§śiet.
27: Vnd Att§i§chanu tahs Pe§ti§chanas doht wiņja Ļaudeem / kat-
28: tra gir eek§chan Ghräko Pamme§§chanu.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015