Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 295. lpp.

1: Ehr §ey Lob / Preyß vnd Herrligkeit.
2: Jm Thon:
3: Vom Himmel hoch da kom Jch her.
4: SLawa / Ghohdtz vnd Patteik§chana /
5: Gir Deewam tam Tähwam muh§chige /
6: Katters wi§śas leetas raddiyis gir /
7: Vnd vsturr mums czaur śawu Schäla§tibu.
8: 2. Ghohdtz gir arrid§an wiņja myļam Dählam /
9: Katters mums wi§śu labbu gir darriyis /
10: Katters muh§śo dehļ py Krußtu gir nomirris /
11: To Däbb䧜u mums ar to nopellniyis.
12: 3. Ghohdtz gir arrid§an Deewam tam §wähtam Gharram /
13: Katters mums czaur śawu Schäla§tibu /
14: To Taißnibu ghribbätu darrieth pa§ie§tamu /
15: Vnd attwehrt mu§śu Śappra§§chanu.
16: 4. O §wäta Triaidiba /
17: O pattee§śa weeniga Deewiba /
18: Paklau§śi mums czaur tawu Schäla§tibu /
19: Wedd mums eek§chan Däbb䧜es Wall§tibas.
20: Collect auff Trinitatis.
21: O Wü§śewallditays muh§chiex Deews / katters tu
22: mums taweems Kallpeems aran §chäla§tibas
23: dewis e§śi / ka mehs eek§chan pattee§śu Titzibu to
24: Ghohdibu thas muh§chigas Triaidibas at§ieth war-
25: ram / vnd to Weenaidibu tah lied§iga Warra vnd Dee-
26: wi§kas buh§chanas peeluhd§am: Mehs luhd§am töw /
27: dohd mums / ka mehs eek§chan tandas Titzibas §tippre


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015