Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 293. lpp.

1: Tu wi§śo §wähtiex Eepreezenatays /
2: Par Wälla Wall§tibu joproyam pa§śarrgi /
3: Kattrus JE§us CHri§tus gir attpe§tiyis /
4: Czaur leelu Mohku vnd ruhktu Nahwu /
5: Nogrees wi§śas muh§śas śahpes vnd bähdas /
6: Vs to mehs mums palai§chameeß.
7: Summum Kyrie fons bonitatis. Vervnteut§cht
8: Durch H. Andream Schuringium.
9: O Tähws weens Ahwohtz tahs labbumas / Muh§śo krahß-
10: nais Myļotais / no kattru wi§śenahtz labbums nahk / ab§chä-
11: loyeeß par mums.
12: 2. CHri§te weeniex Dähls no Deewu peed§imtz / kattram no
13: weenas Jumprawas by peed§imbtam tapt §chinny Pa§śauleh brieni-
14: §ke / tee §wäti Propeetes gir §luddenayu§chi / Ab§chäloyeeß par mums.
15: 3. Deews §wähtais Gharrs / Deewi§kis Vgguns / Muh§śas
16: Śirrdes eedäd§ini / ka mehs czeenigi ween lied§e töw ghodaht war-
17: ram alla§chien / Ab§chäloyeeß par mums.
18: Kyrie Pa§chale.
19: KY- rie e- lei- §on. Chri-
20: §te my- §e- rere. O Kunx
21: ab§chä- lo- yeeß par mums.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015