Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 292. lpp.

1: 2. Ryhtohß Deews töw mehs teitzam /
2: Wackarohß arrid§an töw mehs peeluhd§am /
3: Muh§śo nabbaga d§eeßma §lahwe töw /
4: Nu / alla§chien / vnd muh§chige.
5: 3. Deewam Tähwam gir muh§chiex Ghohdtz /
6: Deews Dähls gir tas weeniex Kunx /
7: Vnd tam Eepreezetayam tam §wähtam Gharram /
8: No §cho laiku eek§chan muh§chige / Amen.
9: Allein GOtt in der höh §ey Ehr.
10: WEenam Deewam eek§chan Auxtibas gir Ghohdtz /
11: Vnd Patteick§chana par wiņja Schäla§tibu:
12: Tapehtz ka nu vnd nhe muh§cham /
13: Mums ai§kahrt warr nhe weenas bähdas /
14: Weenu labbu Prahtu Deews py mums turr /
15: Nu gir leels Meers beß Mitte§chanas /
16: Wi§śam Karyam gir nu weens Ghalls.
17: 2. Mehs ghohdam / teitzam peeluhd§am töw /
18: Par tawu Ghohdu mehs pateitzam :/:
19: Ka tu Deews Tähws muh§chige /
20: Walldi beß wi§śas mitte§chanas /
21: Wiß nhemeŗota gir tawa Wall§tiba /
22: Proyam noteek ko taws Prahtz gir domayis /
23: Labb mums tha krahßna Kungha.
24: 3. O JE§u CHri§t Dähls weeniex peed§imbtz
25: No tawu Däbb䧜u Tähwu :/:
26: Śalied§enatays tohß kattri by pa§uddu§chi /
27: Tu Klu§śenatays muh§śas Eenaidibas:
28: Deewa Jährs §wähtz Kunx / vnd muh§chiex Deews /
29: Peejemm §cho Luhk§chanu no muh§śahms bähdams /
30: Ap§chälo töw par mums Nabbageems.
31: 4. O §wähtais Gharrs tu auxtz Dahwans /


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015