Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 291. lpp.

1: §chehlige §kie§ti / vnd par wi§śenadu Nhelaimibu paglab-
2: ba / Ka tawa Draud§iba nheneekahde par to Vstetze§cha-
3: nu tha Eenaideneeka śöw bähdayahß / bett wi§śenada`
4: Taißniba` waddita tohp / ka mums taws Dähls muh§-
5: śo myļais Kunx JE§us CHri§tus śohliyis gir / katters
6: ar töw eek§chan Weenaidibu tha pa§§cha §wähta Gharra
7: d§iewo vnd wallda / weens patteeß Deews alla§chien
8: vnd muh§chige / Amen.
9: X.
10: Folgen die Ge§änge von der heiligen
11: Dreyfaltigkeit.
12: DEews tas Tähws d§iewo mums klaht / vnd nhe laid mums
13: śamaitaht :/: Darri mums no wi§śeems Ghräkeems §wab-
14: badus / vnd pallied§i mums preezige nomirrth: No to Wäl-
15: lu mums pa§śargi / Turri mums py §tippras Titzibas / Vnd vs töw
16: laid mums paļauteeß no Śirdtz dibben titzeht / Vs töw mums palai-
17: §teeß wi§§a§chke / Ar wi§śeems titzigeems Chri§titeems / Jsbehkt tha
18: Wälla Willtibu / Ar Deewa Brunņam abbrunņenati / Amen /
19: Amen tas gir teeß / tad D§eedam mehs Hallelujah.
20: JE§us CHri§tus D§iewo mums klaht.
21: Swähtais Gharrs D§iewo mums klaht.
22: Hymnus: Der du bi§t drey in Einigkeit.
23: O Ghai§§chums §wähta Triaidiba /
24: Weens patteeß Deews no muh§chibas /
25: Ta Śaule ar to Deenu no mums attkahp /
26: Leetz tu mums §piedeht tawu Deewi§ku Ghai§śu.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015