Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 290. lpp.

1: 3. Eedäd§ini muh§śa` Prahta` weenu Swetz /
2: Darri muh§śus Śirrdes arrid§an d§iewus /
3: Tahs Mee§śas Wahyibu /
4: Ee§tipprini ar muh§chigu Spähku vnd Droh§chibu.
5: 4. Tu e§śi ar Dahwaneems da§chatz /
6: Tas Pirrxts py Deewa labbas Rohkas /
7: Wiņja Wahrdu tu ļohte peepeh§ch /
8: Leetz ar dauds Mehlehms wi§śur att§kanneht.
9: 5. Nhe leetz mums to Eenaideneeku byteeß /
10: Dohd mums Deewa Meeru muh§chige /
11: E§śi muh§śo Waddons /
12: Ka mehs czaur töw wi§śai Nhelaimibai pa=eetam.
13: 6. Dohd mums to Tähwu parei§e att§iet /
14: Mahzi mums arrid§an JE§um to Dählu pa§iet /
15: Töw Deewu abbeyadu Gharru /
16: Mahzi mums titzeht nu vnd muh§chige.
17: 7. Ghohtz gir tam Tähwam vnd tam Dählam /
18: Ghohtz gir töw o Deews §wahtais Gharrs /
19: Tawa §chälä§tiba vnd Myliba laid krahyahß /
20: Vnd d§iwo alla§ch eek§chan mums / Amen.
21: Collecta auff Pfing§ten.
22: O Wi§śewallditais muh§chiex Deews / Däbb䧜o
23: Tähws / Katters tu tohs Śirrdes tawo Titzigo
24: ar Ap§kaidro§chanu tha §wähta Gharra e§śi
25: mahzeyis / vnd weenu Chri§titu Draud§ibu śakrayis;
26: Dohd mums ka mehs tanni pa§§cha` Gharra` pattee§śe
27: weena` Prahta` 䧜am / vnd mums ar wiņja Eeliexmo-
28: §chanu alla§chien warram eepreezeenahteeß / ka tas
29: mums ar śawu Spähku klaht §tahw / muh§śus Śirdes


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015