Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 289. lpp.

1: Weena gharriga Swaidi§chana mums dohta /
2: Weens d§iewiex Awohtz / Mylä§tiba vnd Vgguns.
3: 3. Eedäd§ini Muh§śa` Prahta` weenu Swetz /
4: Dohd eek§chan Śirdtz tahs Mylibas Vgguni /
5: To wahyu Mee§śu eek§chan mums / ka tu §inni /
6: Vsturri §tippre ar tawu §pähku vnd Schäla§tibu.
7: 4. Tu e§śi ar Dahwaneems śeptingkahrtiex /
8: Tas Pirxtz py Deewa labbas Rohkas /
9: Ta Tähwa Wahrdu dodh tu mums dries /
10: Ar Mehlehms eek§chan wi§śu Pa§śaul.
11: 5. Ta Eenaidneeka blehdibu tahļe no mums d§enn /
12: To Meeru dohd mums tawa Schäla§tiba /
13: Ka mehs no töw wäßti / labpraht pehtz §taigayam /
14: Vnd bähgam kas muh§§ai Dweh§śelei ļaun darra.
15: 6. Mahzi mums to Tähwu parei§e att§iet /
16: Ta lieds JE§um CHri§tum śawu Dählu /
17: Ka mehs pilli Titzibas tohpam /
18: Töw abbu Gharru tee§cham śaprohtam.
19: 7. Deewam Tähwam gir Ghohdtz / vnd tam Dählam /
20: Katters no Mirroņeems vsczehlees /
21: Tam Eepreezetayam gir tas arrid§an śatzietz /
22: Nun vnd muh§cham beß ghall / Amen.
23: Noch ein Hymnus / Andr. Knöpk.
24: NAhtz Deews Radditais / O §wähtz Gharrs /
25: Peemeckle tohß Śirrdes tawo Czillwäko /
26: Ar Schäla§tibu mums apdahwini /
27: Kattrus tu no nheneeka pirms e§śi raddiyis.
28: 2. Tu e§śi tho bähdigo Eepreezetaiß /
29: Tha wi§śa Auxtaka Dahwans vnd Gharrs /
30: Weens jaux Vgguns / vnd d§iewiex Ahwohtz /
31: Tahs dahrgas Mylä§tibas.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015