Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 288. lpp.

1: wu §pähku mums dari ghattawus / Vnd ee§tipprina tas Mee§śas
2: bailibu / Ka mehs §cheit §tippre czieniyamees / czaur Nahwu vnd
3: D§iewibu py töw §pee§chammeß / Hallelujah / Hallelujah.
4: Nun bitten wir den heiligen Gei§t.
5: NVn luhd§am mehß to §wähtu Gharru /
6: Par to pattee§śu Titzibu wi§śe wairs /
7: Ka tas mums pa§śarga muh§śa` ghalla` /
8: Kad mehs mayahß brautzam / no §chahß behdigahß d§ie-
9: wo§chanas / Kyrie elei§on.
10: 2. Tu dahrx Ghai§§chums dohd mums tawu §piedumu /
11: Mahzi mums JE§um CHri§tum at§ied ween /
12: Ka mehs py to palleekam to ih§tänu Pe§titayu /
13: Katters mums ne§śis gir eek§chan tahs ih§tänas Thäwa Semmes /
14: Kyrie elei§on.
15: 3. Tu śalldais myļums dohd mums tawu dawanu /
16: Laid mums attra§t tahs mylibas karumu /
17: Ka mehs mums no Śirrdes weens ohtru myleyam /
18: Eek§chan pattee§śu Meeru vs weenu Prahtu palleekam / Kyrie elei§.
19: 4. Tu auxtais Eepreezenatais eek§chan wi§śahms bähdahms /
20: Pallied§i ka mehs nhe byh§tam kaunu / neds Nahwu /
21: Ka eek§chan mums tas Prahtz nhe ißbailo /
22: Kad tas Eenaideneex tho d§iwo§chanu apśuhd§ehs / Kyrie elei§on.
23: Kom GOtt Schöpffer heiliger Geist. D. M. L.
24: NAhtz Deews Radditaiß Swähtz Gharrs /
25: Peemeckleh tohs Śirrdeß tawo Czillwäko /
26: Ar Dahwaneems tohß peepilldi ka §innadams /
27: Kattri papreek§che tawa Raddiba gir.
28: 2. Ai§to tu e§śi tas Eeepreezetais dähwähtz /
29: Tha Wi§śa auxtaka darx Dahwans /


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015