Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 287. lpp.

1: §wähtu Gharru d§iewo vnd wallda alla§chien vnd muh-
2: §chige / Amen.
3: Folgen die Pfing§t Ge§änge.
4: Veni §ancte Spiritus, reple tuorum corda.
5: NAhtz §wätais Gharrs / peepilldi tohß Śirrdes tawo Titzigo /
6: vnd eedäd§eni eek§chan teems to Vgguni tawas Deewi§kas
7: Mylä§tibas: Katters tu czaur da§chadahms Mehlehms tohs
8: Ļaudiß wi§śa` Pa§śauleh śakrayis e§śi / eek§chan Weenaidibas tas Ti-
9: tzibas / Hallelujah / Hallelujah.
10: Kom heiliger Gei§t / HErre GOtt.
11: NAhtz §wähtais Gharrs / Kunx Deews / peepilldi ar tawu
12: §chehligu Dawanu tawo Titzigo Śirrdes vnd Prahtus /
13: Tawu Ded§igu Mylibu eedäd§ini eek§chan teems: O Kunx
14: czaur tawu ghai§śchu Spiedumu / Py tahß Titzibas śackrayis e§śi
15: Tohß Ļaudis no wi§śas Pa§śules Mehleems / Tas gir töw Kunx
16: par Ghohdu d§eedahtz / Hallelujah / Hallelujah.
17: 2. Tu §wahtz Ghai§chums / czeeniex Palliex / laid mums §pie-
18: deht tahs D§iewibas Wahrdu / Vnd mahze mums Deewu pattee§śe
19: att§ied / No Śirdtz to Tähwu peeminneht: O Kunx pa§śarrgi mums
20: par §chwe§§chu Mahzibu / Ka mehs czittu Mahzetayu nhe meckleyam
21: wairs / Ka JE§um CHri§t ar pattee§śu Titzibu / Vnd vs to no
22: Śirdtz palai§chamees / Hallelujah / Hallelujah.
23: 3. Tu §wähtz Vgguns / śallda Preeziba / Nu pallied§i mums
24: preezige vnd droh§ch eek§chan tawu Kallpo§chanu ihs ghallam pal-
25: lickt / Laid mums tohß Bähdus nhe no wehr§t: O Kunx czaur ta-


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015