Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 286. lpp.

1: kad tas kahpe py śawu vnd muh§śu Deewu Tähwu / katters wi§śas
2: leetas raddiyis gir.
3: 2. Ar to gir tas Semm / vnd wi§śu Debbeß eepreezeenayis / Ka
4: czaur to py Tähwu nahkt warr / kaß tam titz / czittahd nheweens
5: kahp Debbe§śies / ka ween tas kas no tennenes nośuhtietz gir / vnd
6: kattru czaur to Deewa Rohka wällk.
7: 3. Tas gir to czeetumu czeetuma` jehmis / Kahpdams py Täh-
8: wu / No turrenes tas attkall atteeß / śohdiet pehtz śawu Wahrdu /
9: Wi§śus{Wu§śis} d§iewus vnd Nomirru§chus / Ka tas patz mums śatziyis gir.
10: 4. O Kunx mehs luhd§am töw / to Radditayu wi§śo leeto / Tho
11: Titzibu eek§chan mums aud§ini / Kattra tohß Augļus tahß milä§ti-
12: bas näß / Ka mehs töw pehtz kahpyam / beß tawu Palligu grim§tam
13: mehs / Tawas Rohkas Darrbs pehtz töwis śautz.
14: 5. Ka tawa krahßna Attnahk§chana / mums Nabbagus nhe iß-
15: baide / Ar wi§śeems śwähteems / Śohdu turrädams / Ko preek§chan
16: tawu Waigu / wiß taps attklahtz / Kas §cheitan to Czillwäko doh-
17: mas gir biyu§chi.
18: 6. Dohd Deews śwähtais Tähws / ar CHri§to tawu Dählu /
19: Ka mehs czaur tawu Gharru / ar muh§śas Śirdtz Preezibu / Pehtz
20: tow kahpyam alla§chien / Eek§chan Gharru vnd Tee§śibu / Par to
21: töw mehs teitzam muh§chige / Amen.
22: Collecta auff Himmelfahrt.
23: O Wi§śewallditais muh§chiex Deews / mehs luhd-
24: §am töw / dohd ka mehs arrid§an ar muh§śu Śirdi
25: Debbe§śys d§iewoyam / wiß kas Debbe§kige gir /
26: meckleyam / vnd tahda` prahta 䧜am / lieds ka mehs ti-
27: tzam ka taws weeniex peed§imbtz Dähls muh§§u Pe§ti-
28: tais Debbe§śies gir vsjämbtz / czaur to pa§śchu muh§śu my-
29: ļu Kunghu JE§um CHriśtum / katters ar töw vnd to


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015