Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 285. lpp.

1: 10. Ko mums ta Deewi§ka Ghohdiba /
2: Py Krußtu Kohku nopellniyu§śi gir /
3: To ißdala mums tas §wähtais Gharrs /
4: Tapehtz tas muh§§o Mahzetais tohp dähwahtz.
5: 11. Tas Tähws to Dählu gir śuhtiyis /
6: Tas Dähls czittahde nhe tohp pa§ietz /
7: Ka ween czaur to §wähtu Gharru /
8: Tas muh§śus Śirrdes §kie§ty.
9: 12. Tahdu da§chu krahßnu Deewa Dahwanu /
10: Attnäß mums tas §wätais Gharrs /
11: Vnd mums preek§chan Wällu labbe pa§śarga /
12: To nopällna mums tha Kungha Debbeß brauk§chana.
13: 13. Tad patteitzeeta nu tam myļam Kungham /
14: Vnd §lahweyeeta to no wi§śas Śirdtz /
15: Slahweyeeta ar to Engeļo Drauds /
16: Ka to warr Debbe§śies ißd§irrdeht.
17: 14. Deews Tähws eek§chan tahs muh§chibas /
18: Töw tawa Chri§tita Draud§iba /
19: Ļohte patteitz no Śirdtz dibben /
20: Alla§chien §lahwädama vnd ghodädama.
21: 15. Kunx JE§u CHri§te Deewa Dähls /
22: Spähziex / Warräns / jaux / vnde krahßnis /
23: Töw patteitz tawa Chri§tita Draud§iba /
24: No §cho laiku vnd muh§chige.
25: 16. O Swähtais Gharrs tu Patteeß Deews /
26: Katters tu mums eepreezeena wi§śahs bähdahs /
27: Mehs theitzam töw / mehs ghohdam töw /
28: Vnd patteitzam töw muh§chige.
29: CHri§to GOtt dem HErren.
30: CHri§to Deewam tam Kungham / d§eedam mehs no Śirtz dib-
31: ben / Kattru tahß Padebbe§śes vsjehme red§ige tanny §tunda` /


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015