Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 284. lpp.

1: 2. Tee Engeļi vnd ta Däbb䧜a Draud§e /
2: Parahda CHri§to Deewi§ku Ghohdu /
3: Vnd lyxmoyahß ar preezigu Trohxni /
4: To darra wi§śi Engeļi.
5: 3. Ka mu§śo Pe§titais JE§us CHri§t /
6: Patteeß Deewa Dähls gir Czillwähx tappis /
7: Tapehtz ļohte preezayahß tee Engeļi /
8: Vnd wehļ mums labpraht tahdu Ghohdu.
9: 4. Tas Kunx gir mums to Weetu śatai§śiyis /
10: Kur mums buhß muh§chige pallickt /
11: Slahweyeeta to / §lahweyeeta to /
12: Slahweyeeta to / ar §kannigu Ballxni.
13: 5. Mehs manntoyam to Däbb䧜a Wall§tibu /
14: Mehs 䧜am lieds teems Engeļeems /
15: Tho räds labpraht tee miļi Engeļi /
16: Vnd patteitz ar mums Deewam tam Kungham.
17: 6. Nhe muh§cham nu mums kas warr kaiteht /
18: Wälls / Ghräki vnd tha muh§chiga Nahwe /
19: Wißlieds gir kauna` tappu§chi /
20: Czaur Deewa vnd Marias Dählu.
21: 7. To §wähtu Gharru tas nośuhtiya /
22: Muh§śus Śirrdes at§pirrd§enaht /
23: Vnd eepreezeena mums czaur śawu dewi§ku Wahrdu.
24: Vnd mums ghlabbo no Wälla Släppkawibu.
25: 8. Tha tai§śa tas to Chri§titu Draud§ibu /
26: Par muh§chigu Ghohdu vnd §wehtibu /
27: Tickai ween tha Titziba vs JE§um CHri§t /
28: Tha ih§tena Deewa Att§i§chana gir.
29: 9. Tas §wähtais Gharrs to Titzibu §tipprena /
30: Pazee§chanu vnd czerribu eek§chan mums dohd /
31: Apghaißmo vnd darra tohß Śirrdes §tipprus /
32: Vnd mums eek§chan Nhelaimibas nhe att§tahy.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015