Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 283. lpp.

1: 2. Nhe buhtu tas auk§cham brautzis /
2: Tas §wähtz Gharrs nhe buhtu nahzis /
3: Ka tas auk§cham brautzis gir /
4: Tad śuhtiya mums to §wähtu Gharru JE§us Chri§t / Kyrie elei§on.
5: 3. Tapehtz gribbam mehs §lahweht /
6: Deewu to Tähwu Debbe§śies /
7: Vnd JE§um CHri§t wiņja myļu Dählu /
8: Katters Däbb䧜a=wall§tiba` śeh§ch / Kyrie elei§on.
9: Ein anders: CHri§t fuhr gen Himmel.
10: CHri§tus brautze vs Debbes /
11: Ko śuhtiya tas mums §emme ?
12: To Eepreezeetayu to §wähtu Gharru /
13: Par Preeku tay nabbagai Chri§titai Draud§ibai / Kyrie elei§on /
14: 2. Tas §eh§ch py śawa Tähwa labbu Rohku /
15: Teh ißdala tas śaweems Kallpeems /
16: Śawa Gharra Dahwanus vnd §chäla§tibu /
17: Ka mums ney Ghräki neds Wälls kaiteht warr / Kyrie elei§on.
18: 3. No tennenes tas attees /
19: Śohdiet Beßdeewigus vnd Labbus /
20: Krahßne ar tahdu leelu §pähku /
21: Ka tas vs Debbeß vsbrautze / Kyrie elei§on.
22: 4. Tha Attnahk§chanu mehs ghaidam /
23: Tas Laix tick nhe gir jow paghayis /
24: Tha Pa§tara deena nhe gir tahļ /
25: Tapehtz preezayahß wi§śa Chri§tita Draud§iba / Kyrie eleiśon.
26: Nun frewt euch GOttes Kinder all.
27: NVn preezayeeteeß wi§śi Deewa Bährni /
28: Tas Kunx brautz Debbe§śis ar leelu Trohxni /
29: Slahweyeeta to / §lahweyeeta to /
30: Slahweyeeta to ar §kannigu Ballxni.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015