Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 282. lpp.

1: Baryo mums §ehodeen wi§śus lieds /
2: Jemm noh§t wi§śu muh§śu No§egummu /
3: Ka mehs töw warram alla§ch d§eedaht / Hallelujah.
4: Collecta auff O§tern.
5: O Wi§śewallditayß muh§chiex Deews / katters tu
6: czaur tawu wecnigu peed§imbtu Dählu muh§śu
7: Kunghu JE§um CHri§tum / mums pehtz to vs-
8: warätu Nahwu tahs Durrwis tahs muh§chigas D§ie-
9: wo§chanas attwehris e§śi / vnd czaur wiņja preezigu Auk-
10: §cham czell§chanu wi§śu Pa§śauli Pe§tiyis e§śi vnd śohli-
11: yeeß ar to muh§śo Draux pallickt: Mehs luhd§am töw /
12: tu ghribbätu muh§śus Prahtus py tahdas Muh§chigas
13: d§iewo§chanas vsmohdenaht / vnd tohß Debbi§kigus
14: dawanus tahß pillnigas §wabbaddibas doht: Czaur to
15: pa§§chu tawu myļu Dählu JE§um CHri§tum / muh§śu
16: Kunghu / katters ar thöw d§iewo vnd wallda alla§ch
17: vnd muh§chige / Amen.
18: VIII.
19: Folgen die Ge§änge von der Himmelfahrt
20: JESV CHRi§ti.
21: CHri§tus brautze vs Debbes /
22: Ko śuhtiya tas mums §emme?
23: To Eepreezeetayu to §wähtu Gharru /
24: Par Preeku tay nabbagai Chri§titai Draud§ibei / Kyrie elei§on.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015