Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 279. lpp.

1: Maria.
2: 16. Es patteit§chu jums / miļi krahßni Engeli / Halle / Hall.
3: Nu gribbam mehs wi§śi lyxmi buht / Halle / Hallelujah.
4: Engelis.
5: 17. No eita śackaita tohß Wehtes Päteram / Halle / Hallelujah.
6: Vnd JE§u wi§§eems Mahzekļeems / Halle / Hallelujah.
7: Maria vs ļaudeems
8: 18. Nun d§eedaht wi§§i §chinny laika / Halle / Hallelujah.
9: Auk§cham czehleeß gir tas §wätais Chri§ts / Halle / Hallelujah.
10: Wiß pullx.
11: 19. Tapehtz buhß mums wi§śeems lyxmeems buht / Halle / Hallel.
12: Vnd CHri§tum buhß muhß Eepreezetayam buht / Halle / Hallelu.
13: JE§us CHri§tus wahr GOttes Sohn.
14: JE§us CHri§tus patteeß Deewa Dähls /
15: Par muh§§eems Ghräkeems czeetis gir /
16: Vnd ißleyis śawu dargu A§śini /
17: Czaur to mehs 䧜am no wi§śahms bähdams /
18: Pe§titi vnd §wabbadi tappu§§chi /
19: No Ghräkeems / vnd tahß Elles Mohkaß.
20: 2. No Nawes gir CHri§tus auk§cham czehlees /
21: To gir tas mums par labbu darriyis /
22: Tahß Nahwes / Gräko vnd Wällna §pähku /
23: Czaur śawu Auk§cham czell§chanu vswahreyis gir /
24: Ka tas muh§§a Taißniba /
25: Vnd D§iewo§chana buhtu muh§chige.
26: 3. Tapehtz titzam mehs nu pattee§śe /
27: Ka Deews muh§śo §chehliex Tähws gir /
28: Katters mums gribb pallid§eht alla§chien /
29: Ja mehs tam titzam vnd luhd§am no Śirdtz /
30: Hallelujah / Hallelujah /
31: Slawa / Ghohtz vnd Patteitziba gir tam śatzieta.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015