Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 277. lpp.

1: Eek§chan ih§tenas Leeladeena Mai§es :/:
2: Tam wätzam Raugham nhe buhß buht /
3: Py to Wahrdu tahs §chälä§tibas:
4: CHri§tus gribb tha Barriba buht /
5: Vnd barryoht weens to Dweh§śel /
6: Ta Titziba nhe gribb no czittu lickteeß barryohteeß / Halleluja.
7: JE§us CHri§tus vn§er Heyland.
8: JE§us CHri§tus muh§śo Pe§titais /
9: Katters to Nahwu vswarreya /
10: Gir auk§cham czehlees /
11: Tohß Ghräkus gir tas czeetuma` jehmis / Hallelujah.
12: 2. Kas beß Ghräkeems by peed§immis /
13: Ne§§e par mums Deewa Dußmibu /
14: Gir mums śalied§enayis /
15: Ka Deews mums śawu §chäla§tibu wehļ / Hallelujah.
16: 3. Nahwe / Ghräki / Wälls / D§iewiba vnd Schäla§tiba /
17: Wiß eek§chan śawahms Rohkams gir /
18: Taß warr atpe§tiet
19: Wi§śus kattri py to §taigha / Hallelujah.
20: Er§tanden i§t der Heilige CHri§t.
21: AVk§cham czehleeß gir tas §wähtais Chri§ts / Halle / Halle-
22: lujah /
23: Katters wi§śas Pa§śaules Preex gir / Halle / Hallelujah.
24: 2. Vnd nhe buhtu tas auk§cham czehleeß / Halle / Hallelujah.
25: Tad buhtu ta Pa§śaule pa§uddu§śi / Halle / Hallelujah.
26: 3. Vnd kad thas auk§cham czehleeß gir / Halle / Hallelujah.
27: Tad teitzam mehs to Kunghu JE§um CHri§t / Halle / Hallelujah.
28: 4. Trieß §wähtas Gha§pa§chas ißghaya / Halle / Hallelujah.
29: Rieta` aggre pa§§cha` Ra§śa` / Halle / Hallelujah.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015