Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 275. lpp.

1: eek§chan tadu Titzibu muh§cham nhe ißby§tahß neds iß-
2: bailoyahß / czaur to pa§§chu tawu myļu Dähle JE§um
3: CHri§tum muh§śu Kunghu / Amen.
4: VII.
5: Folgen die O§ter Ge§änge.
6: CHri§t i§t er§tanden.
7: CHri§tus gir auk§cham czehleeß / no śawahms wi§śahms Moh-
8: kahms / Tapehtz buhß mums wi§śeems preezateeß / CHri§tus
9: gribb muh§śo Preex buht / Kyrie elei§on.
10: 2. Nhe buhtu tas auk§cham czehleeß / tad buhtu ta Pa§śaule pa-
11: §uddi§śi / Ka tas nu auk§cham czehleeß gir / tad teitzam mehs to Kun-
12: ghu JE§um CHri§t / Kyrie elei§on.
13: 3. Hallelujah / Hallelujah / Hallelujah / To buhß mums wi§-
14: śeems preezateeß / CHri§tus gribb muh§śo Preex buht / Kyrie elei§on.
15: CHri§t lag in Todes banden.
16: CHri§tus ghulleya eek§chan Nahwes czeetummu /
17: Par muh§śeems Ghräkeems nodohtz : / :
18: Tas gir attkal auk§cham czehlees /
19: Vnd gir mums attne§śis to d§iewibu /
20: Tapehtz buhß mums liexmeems buht /
21: Deewu §lahweht vnd tam patteickt /
22: Vnd d§eedaht Hallelujah / Hallelujah.
23: 2. To Nahwu nheweens warreya vswahreht /
24: No wi§śeems Czillwäka Bährneems :/:
25: To darriya wiß muh§śi Ghräki /
26: Nhe wenu Nheno§egumu warreya attra§t /


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015