Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 274. lpp.

1: Hymnus am Palm Sontage.
2: Alß CHri§tus zu Jeru§alem auff eim E§el.
3: KAd CHri§tus eek§chan Jeru§alemes / vs E§eli śähdädams eja-
4: ya / Dauds Ļaudis no Ölyekallnu ar to ghaya / Sarras
5: Drehbes vnd Pupuļus appak§cha kai§śiya.
6: 2. Vnd Ho§ianna brehze tee / tam Dawida Dählam alla§chien /
7: Kas ta Kungha Wahrda` nahk / tas gir muh§chige §wähtz.
8: 3. Eek§chan Debbes Meers / Ghohdtz eek§chan Auxtibas / Ar
9: §kannighu ballxni ļohte tee brehze / Wiņja Attnahk§chana pamohde-
10: naya wi§śu to Pili / Darridams Deewi§kus darrbus vnd Mahzibu.
11: 4. No Deewa Ba§nizas / eek§chan kattru luhkt ween by / ka pa-
12: wählähtz / Wings wi§śus Pretzeneekus vnd Naudu Maineneekus /
13: Ar Patagu §ißdams ißd§inna.
14: 5. Nhew䧜älus tas w䧜älus darriya / Bährni to ghodeya /
15: tas wiņja Skaugeem ļohte śahpeya / Ghribbädami teems by klu§śu
16: czee§t / Wings śatziya / czittahd brehx tee Ackminis.
17: 6. Wi§śas tahdas leetas §chinni deena` / Tee Raxti §kaidre §lud-
18: dena / Tai Meitai Zion / ka wiņja Konings lehnprahtiex nahk
19: §chinni laika`.
20: 7. O Kunx pehtz §cho Ghohdu vnd Preeku / leels Kauns vnd
21: Mohkas töw dries noticka / Mehs luhd§am töw o Warräns Ko-
22: nings / Vsthurr mums alla§ch eck§chan tawu §lawu.
23: Collecta vom Leiden CHri§ti.
24: O §chehliex muh§chiex Deews / katters tu tawu wee-
25: nigu Dählu nhe e§śi śaud§eyis / bett par mums
26: wi§śeems nodewis / ka tham muh§śus Ghräkus py
27: Kru§ta kohku ne§t by: Dohd mums / ka muh§śa Śirdtz


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015