Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 273. lpp.

1: Hymnus am Sontage für Palmen /
2: vnd am O§ter Abent /
3: Jm Thon:
4: REX CHRISTE.
5: KOnings CHri§te Deewa Tähwa Wahrdtz /
6: Ghai§chums / Taißniba vnd tahs D§iewibas Wahrti /
7: Czaur töw Kunx wi§śas leetas radditas gir /
8: Darri mums ar thöw tawa Tähwa Bährnus.
9: 2. Katters tu Debbeß vnd Semm Walldi /
10: Ghribbeyi no weenas Śeewas peed§imbtz tapt /
11: Mums lied§a / beß wi§śems Ghräkeems /
12: Ka muh§śa nabbagha Mee§śa Preeku attraßtu.
13: 3. Tu e§śi no tieru §chäla§tibu vnd mylä§tibu /
14: To Tähwu śaliedśenayis vnd nomaxayis to Parradu /
15: Katters no Adamu vs mums gir nahzis /
16: Py Kru§tu jemm tu tay Nahwei to Spähku.
17: 4. Ka kahtz Jährs tu nhe attplehti śawu Mutt /
18: Pawheleyi tam katters tee§cham śohda /
19: Taws A§śins nomasgha tohß ghrutus Ghräkus /
20: Kattri tohß Czillwäkus ļohte nomahz.
21: 5. Py Kru§tu buhdams to Semm tu §tippre pakußtenayi /
22: Śaule / Preek§chauta / vnd Ackmino Plie§śums /
23: Dehwe leezibu tu 䧜ohtz no Deewu śuhtietz /
24: Dohdams tawu Dweh§śel Tähwa Rohka`.
25: 6. Katters tu walldi eek§cha Tähwa Wall§tibas /
26: Ar Swähtu Gharru ween lieds no d§iewo /
27: Dohd ka mehs töw titzam §tippre /
28: Vnd tam Tuwakam kallpoyam brahlige / Amen.
29: Hymnus


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015