Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 272. lpp.

1: Mans Deews / ka e§śi tu man att§thayis :
2: Tee Bähdi kattri man gir czeeßtini /
3: Tee gir par leeku leeli.
4: 7. Tas śä§ts by ļohte §pehziex Wahrdtz /
5: Kattru da§§ch Grähzeneex d§irrdeya /
6: Aran wiņja Deewi§ku Mutt /
7: Peepilldita gir manna czee§chana /
8: Scheitan §chinny §tunda`.
9: 8. Śeptitan kahrtan: Tähws es pawehļu mannu Dweh§śel
10: tawahß Rohkahß /
11: Tawu §wähtu Gharru mann pee§uhti /
12: Manna` pehdiga` §tunda` /
13: Kad manna Dweh§śele no mannim gribb §kirrtees /
14: Vnd nhe gribb illghak gaidiet.
15: 9. Kas Deewa Mohkus czeeny /
16: Vnd da§che reis peemin tohß śeptiņjus Wahrdus /
17: Tam gribb Deews paradiet /
18: Ścheitan wirśon Semmes śawu §chäla§tibu /
19: Vnd turr wiņja` muh§chiga d§iewo§chana`.
20: O Lamb GOttes vn§chuldig.
21: O Deewa Jährs nheno§eed§is /
22: Py Krußta Koku nokautz :/:
23: Alla§ch attra§ts pazeetiex /
24: Jeb tu tappi pullgohtz /
25: Wi§śus Ghräkus e§śi tu ne§śis /
26: Mhes buhtam wi§śi ißbayloyu§§chees :
27: Ab§chäloyeeß par mums o JE§u.
28: O Deewa Jährs nheno§eed§is &c.
29: Ab§chäloyeeß par mums o JE§u.
30: O Deewa Jährs nheno§eed§is &c.
31: Dohd mums tawu Meeru / o JE§u.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015