Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 271. lpp.

1: Ka Deews teems ghribbatu §chäliex buht /
2: Vnd tohß ar mums pa§śargaht /
3: No muh§chigas Elles Mohkahms.
4: Da JE§us an dem Creutze §tund.
5: KAd JE§us py Krußtu karraya /
6: Vnd wiņja Mee§śas a§śinainas tappa /
7: Tick ļohte ar ghau§chahms Śahpehms:
8: Tohß śeptiņjus Wahrdus kattrus tas Kunx runnaya /
9: Tohß apdohma śawa` Śirrdy.
10: 2. Wiß pirrmahk śatziya tas ļohte mylige /
11: Vs śawu Däbb䧜u Tähwu /
12: Spähdams vnd śapraßdams /
13: Peedohd teems Tähws / tee nhe §inn /
14: Ko tee py man darra.
15: 3. Ohtran kahrtan peemin wiņja leelus bähdus /
16: Nhe leetzeeß tohß Wahrdus Smeeklus buht:
17: Śeewa reds tas gir tawß Dähls :
18: Jahni czeeni tawu Maht /
19: Töw buhß to parei§e ghodaht.
20: 4. Tre§§chan kahrtan peemin wiņja §chäla§tibu /
21: Kattru Deews tam Släppkawam gir darriyis /
22: Śatzidams tick §chehlige /
23: Patteeß töw buhß §chodeen py manim buht /
24: Eek§chan manna Tähwa Wall§tibu.
25: 5. Nu jemmeeta währa to peektu Wahrdu /
26: Man twiext tick ļoht beß mitte§chanas /
27: Kleed§e Deews ar §kannighu Balxni /
28: To Czillwäko labbumu ghribbädams:
29: Tohß Nagglus tas ghanne jutta.
30: 6. Czättortan kahrtan peemin wiņja §chäla§tibu /
31: Kattru Deews py śwähtu Krußtu iß=śaudtze /


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015