Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 269. lpp.

1: Śatziya / ehdeeta / ta gir manna Mee§śa /
2: Kattra par jums tohp dohta /
3: Par Pamme§§chanu juh§śo Ghräko.
4: 5. Dehwe teems arrid§an d§errt /
5: Eek§chan Wienu śawu śarrkanu A§śini: / :
6: Wiņja Nahwu py to peeminneht /
7: Paulus gir raxtiyis:
8: Kas czeenige ähd no §chahß Mai§es /
9: Vnd d§err no to Bickeri /
10: Tas nhe red§ehs to Nahwu.
11: 6. JE§us ma§ghaya teems tahs Kahyas /
12: Tanny pa§§cha` Stunda` :/:
13: Mahziya tohß ar jaukeems Wahrdeems /
14: No śawas Deewi§kas Muttes /
15: Myļoyeeteeß weens ohtru alla§chien /
16: Py to warrehß pa§iet /
17: Ka juhß manni Mahzekļi 䧜aht.
18: 7. Kad CHri§tus Dahr§a` buhdams /
19: Deewu peeluhd§is by :/:
20: Tohß Juddus śaghadiya /
21: No teems §tippre śai§tietz tappa:
22: Tee wedde to py to Śohghi /
23: Śa§chau§ts vnd appu§§chkohtz /
24: Tai Nahwei nodohtz tappa.
25: 8. Auxte py Krußtu pakahrtz /
26: Tas leels peed§imbts Konings :/:
27: Pehtz mums wings ghadidams /
28: Śatziya: man twiext /
29: Śaprohteeta pehtz muh§śas §chäla§tibas /
30: Tapehtz gir tas czillwähx peed§immis /
31: No §kie§tas Jumprawas.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015