Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 268. lpp.

1: Ka mehs töw alla§ch padodameeß /
2: Vnd nhekadu blehdibu darram /
3: Tawu Nahwu vnd wiņja Wainu /
4: Mums par labb apdohmayam /
5: Parto / jeb mehs nabbaggi vnd wahyi /
6: Töw Patteitzibu śackam.
7: Hilff GOtt das mirs gelinge.
8: DEews pallied§i ka man warr ißdohteeß /
9: Tu mans czeeniex Radditais :/:
10: Tawus Deewa=d§ee§śmuß d§eedaht /
11: Par Ghohdu tawam Wahrdam /
12: Ka Es preezige warru ee=śahkt /
13: No tawu Wahrdu d§eedaht /
14: Kunx §tahwi tu man klaht.
15: 2. Muh§chige taws Wahrdtz palleek /
16: Ka E§aias śacka :/:
17: Śawa` Ghramata` raxtidams /
18: Ta Pa§śaule pirmahk pa§śuddieß /
19: Vnd ko Deews patz gir raddiyis /
20: Tam by wi§śam ißniekt /
21: Wings śawu Wahrdu nhe attrauy.
22: 3. JE§us tas Wahrdtz tha Tähwa /
23: Gir nahtzis Pa§śauleh :/:
24: Ar leeleems brienuma darrbeems /
25: Pahrdohtz par ļaunu Naudu /
26: No Juda śawu Mahzehkli /
27: Tappa Nahwe ee=dohtz /
28: JE§us tas Jehrings
29: 4. Kad tee by pa=ädu§§chi /
30: Śaprohteet to Leeladeena Jähru :/:
31: Tad tas to nhe ai§mira /
32: To Maiß śawahß Rohkahß jehme /


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015