Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 267. lpp.

1: Py kattru tas śawu A§śiniiß lehya /
2: Luhd§e Waidädams /
3: Tee Skattitayi mehdiya to /
4: Vnd kattri py to kahre /
5: Jhß ta Śaule śawu §piedumu /
6: Attrahwe tahdams leetams.
7: 5. JE§us kleed§eh Dehwita` Stunda` /
8: Schäloyahß att§tahtz /
9: Tudeļļ tappa Schultz wiņja Mutteh
10: Ar Etticki ee=lai§ts /
11: Tad vsdewe wings śawu Dweh§śel /
12: Vnd ta Semme riebeya /
13: Tahß Ba§nizas Preek§cha Karrayams Autz śaplie§śa /
14: Vnd da§§ch Ackmins at§pragha.
15: 6. Kad by Wackara laika /
16: Tee Släppkawi śadau§ieti /
17: Tappa JE§um śawa Śahne /
18: Ar Skäpu padurrta /
19: No kattru A§śins vnd Vdens tetzeya /
20: Ka tas Raxts peepilldietz taptu /
21: Ka to Jahnis mums §tahßta /
22: Muh§śo dehļ weenige.
23: 7. Ka ta Deena pabeickta by /
24: Tas Wackars by nahtzis /
25: Jeme JE§um no Kru§ta Kohku /
26: Jo§eps Rahtes Kunx /
27: Krahßne pehtz to Juddo Eeraddumu /
28: Eek§chan Kappas ee=liktz /
29: Arr Śarrgheems apśarrghahtz /
30: Ka Mattheus mahza.
31: 8. O CHri§te Deewa Dähls pallieds /
32: Czaur tawu ruhktu Mohku /


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015