Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 266. lpp.

1: 20. Kunx mehs luhd§am töw czaur tawu Nahwu /
2: Nomahtz tohß Ghräkus / ka mums gir wayaga /
3: Dauds ļaun muh§śai Mee§śi peed§imbta gir /
4: Beß tawu Palligu 䧜am mehs pa§uddu§chi.
5: CHri§tus der vns §elig macht.
6: CHri§tus katters mums §wähtus darra /
7: Nhe neeka ļaun gir darriyis /
8: Tas tappa muh§śo dehļ nackty /
9: Ka kahtz Sagglis ghuh§tietz /
10: Wä§ts preek§chan beßdeewigeems Ļaudeems /
11: Vnd nhepattee§śe ap§śuhd§ähts /
12: Ap§meetz / neewahtz / vnd pullgohtz /
13: Ka Deewa Wahrdtz mums §tah§ta.
14: 2. Eek§chan pirrmahß Stundas deena` /
15: Tappa tas nheghodige /
16: Ka kahtz Släppkaws preek§cha wä§ts /
17: Pilato tam Paggaņam /
18: Katters to beß wainas attradda /
19: Nhe no§eed§is to Nahwu /
20: Tapehtz to no śöwim śuhtiya /
21: Tam Koniņjam Hero§cham.
22: 3. Ap trim tappa tas Deewa Dähls /
23: Ar Patagam no§chau§ts /
24: Vnd wiņja Ghalwa ar weenu Krohni /
25: No Ehr§§cheems śaploh§śita /
26: Vnd aptärptz par Smeeklu /
27: Tappa arrid§an ļohte kulltz /
28: Vnd to Krußtu py kattru tam by myrrth /
29: By tam pa§§cham ne§t.
30: 4. Ap śe§§cheem tappa tas plix vnd kails /
31: Py to Krußtu peekalltz /


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015