Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 265. lpp.

1: 12. Ackmins vnd Semme trie§śeya /
2: Da§§ch mirrons pamohda /
3: Arr Skäpu wiņja Śahna tappa padurrta /
4: No to tetzeya Vhdens vnd A§śins.
5: 13. Ta Śaule nhe §piedeya /
6: Wiņja Mee§śa tappa näßta py Kappas /
7: Pa§śarrghata ka tee Juddi luhd§e /
8: Byhdameeß ka tee Mahzehkļi to nhe §acktu.
9: 14. Ar Ghodu by eek§chan Kappas wiņja Du§śe§chana
10: Weens Ghai§§chums pee§piedeya klaht /
11: Teems kattri leela` Tum§śuma` śehdeya /
12: Kad tas Kunx py Krußtu nomirra.
13: 15. Schiß nokautz Jährs leeladeena laika` /
14: Gir mums no Ghräkeems vnd Nahwu pe§tiyis /
15: Weddiß no Śaitehms tahß Czetumas /
16: Eek§chan tahs §wähtas śohlitas Semmes.
17: 16. Ka tas Ah§is eek§chan Tuxne§§es tappa śuhtietz /
18: Kļua muh§śo Ghräki lickti vs Chri§tum /
19: Katters tohß preek§chan mums ghrute ne§śe /
20: Vnd ar śawu Nahwu noh§t jehme.
21: 17. Ka ta T§chuhßka vs Kohku darriya wäh§śälus /
22: Tha pallied§eya mums CHri§tus pa§§cha` §tunda` /
23: Ka mums tha Wälla Willtiba nhe peewarr /
24: Kattru mehs no Adamu dabbuyu§chi 䧜am.
25: 18. Eek§chan Buhdas ghaya CHri§tus muh§śo dehļ /
26: Ghribbädams Ba§nizas Kunx vnd Vpperis buht /
27: Ka tas ween kahrt par mums ghanne darritu /
28: Vnd ka J§aacs to Mallku ne§śe.
29: 19. Mo§es §cho Ackmini ka preek§cha §iem śitta /
30: Tas patts to d§iewu Vhdeni ne§śe /
31: Katters eek§chan muh§chigas d§iewo§chanas eetäck /
32: Vnd to Titzigo Twiek§chanu klu§śena.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015