Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 264. lpp.

1: 4. CHri§tus tappa ļohte §chau§ts / ne§śe Ehr§cho Krohni /
2: Teems Ļaudeems tappa pee=śatzietz /
3: Tam buhs ka Koniņjam thurrehtees /
4: Tappa beß wainas tai nahwei nodohtz.
5: 5. Kad Pilatus by§teyahß Nhelaimibu /
6: Vs to tas ļohte tappa padraudehts /
7: Tadehļ nhepattee§śu śohdu wings ißdehwe /
8: Vnd CHri§tum Nahwehß eedehwe.
9: 6. Vnd weens Släppkaws tappa preek§chan to ißmietz /
10: Katters wi§śas leethas raddiya vnd vßthurr /
11: Vnd tas Pe§titais no muh§chigas Nahwes Naßtu /
12: Tappa py Karrataweems wä§ts.
13: 7. Śawu Krußtu ne§śe tas ar wi§śu Spähku /
14: Pehtz ar leelahms śahpehms py to peekalltz /
15: Weena Ghrahmata tappa wir§śon to raxtita /
16: Par wiņja Drehbehms tee Kauliņjus mette.
17: 8. Tas leels Pe§titais no Deewu mums dohtz /
18: Tappa muh§śo dehļ py Krußtu kahrtz /
19: Starrpan diweems Släppkaweems /
20: Par śaweems Waideneekeems tas to Tähwa luhd§e.
21: 9. Vnd tam Släppkawam py labbahß Rohkas /
22: To Parady§u śohliya /
23: Ar to paradidams śawu Deewi§ku §chäla§tibu /
24: No to ohtru tas pullgohtz tappa.
25: 10. Ettickis tappa tam ar Schulltim dohtas /
26: Swähtam Jaņam tas pawehleya /
27: Śawu Maht / py Krußtu §tahwo§chu /
28: Kattra tha Dweh§śele pilla Śapes by.
29: 11. Vnd vs śawu No§kirr§chanu dohmadams /
30: Kad wi§śas leetaß by peepillditas /
31: Tähwa Rohkahß śawu Dweh§śell pawehleya /
32: Ba§nizas Preek§cha Karrayams Autz śaplie§śa.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015