Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 263. lpp.

1: No Śirdts by taß tahļ /
2: Czaur to nhe att§tayu§chi /
3: Wi§śu pa§cha` laika` / Kyrie elei§on / Chri§te elei§on / Kyrie elei§on.
4: 3. Laiziex Ghohdtz vnd Karums / Biya§chana vnd Czillwäko
5: Willtiba /
6: Darra mums da§śchkahrt pahrdoht to Wahrdu kas Chri§tus gir /
7: Jßdohmayam nheparei§u Titzibu /
8: Kattra tohß Augļus nhe näß /
9: Muh§śu labbumu meckleyam /
10: Ar to no wiņju wirr§ammeeß / Kyrie elei§on / Chri§te elei§on / Kyrie
11: elei§on.
12: 4. Kunx tas mee§śiex Adams tahdus Ghräkus eek§chan mums
13: Attgreeß muh§śus Śirrdes czaur tawu ißleetu A§śini / (darra /
14: Ka mehs nhe pardohdam /
15: To Ghohdu tawa Wahrdu /
16: Dohd mums ih§tänu Titzibu /
17: Kattra tohß Augļus parrada / Kyrie elei§on / Chri§te elei§on / Ky-
18: rie elei§on.
19: GOtt dem Vater §ey lob.
20: DEewam tam Tähwam gir Ghohdtz vnd tam Dählam /
21: Kas par muh§śeems Ghräkeems ghanne gir darriyis /
22: Kam pa§§chi Ghräki nhe gir aiskaru§chi /
23: Preek§chan nhe labbu Śohgi tappa tas wä§ts.
24: 2. Tam kas muh§śohß Śirrdihß eeluhko /
25: Tam tohp wiņja Atzis ai§śeetas /
26: Ap§pļauditas / śi§ts vnd apmehdietz /
27: Tee śatziya ka tas Deewu pullghoyohtz.
28: 3. Peteris Deewu minnädams leed§ehs /
29: Ka tas Chri§tum nhe pa§innohts /
30: Tomähr tas Kunx tam §chäla§tibu paradiya /
31: Vnd wiņja Śirdi py Ghräko At§i§chanu vsmodenaya.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015