Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 262. lpp.

1: 5. Ar to buhs mums eepreezateeß prettieb Ghräku vnd Nahwu /
2: Vnd nhe ißbailoteeß par tahß Elleß Quehles /
3: Ai§to mehs 䧜am pe§titi /
4: Aran wi§śahms bähdahms /
5: Czaur CHri§tum muh§śu Kunghu /
6: Slahwähtz eek§chan muh§chige / Kyrie elei§on / Chri§te elei§on / Ky-
7: rie elei§on.
8: 6. Tapehtz gribbam mehs §lahweht vnd patteickt alla-
9: §chien /
10: Tam Tähwam vnd tam Dählam / vnd tam §wähtam Gharram /
11: Vnd luhkt ka tas gribbätu /
12: Pa§śargaht mums par ļaunu /
13: Vnd ka mehs alla§ch palleekam /
14: Py wiņja §wähtu Wahrdu / Kyrie / elei§on / Chri§te elei§on / Kyrie
15: elei§on.
16: Ein anders / Jm vorigen Thon:
17: Ach wir arme Men§chen.
18: OCh mehs nabbagi Czillwäki ko 䧜am mehs darriyu§chi /
19: Chri§tu muh§śu Kunghu da§chkahrt pahrdhäwu§chi /
20: Tapehts by mums tahs Elles /
21: Leelus Mohkus czee§t /
22: Jo tas nhe gribbätu /
23: Palliex vnd Widdetaiß buht / Kyrie elei§on / Chri§te elei§on / Kyrie
24: elei§on.
25: 2. Pallaisdameeß vs śaweems pa§§cheemes attra§ta darr-
26: beems /
27: ħśam mehs to §kuhp§tiyu§chi / czerreyu§chi vs wiņja / §pähka /
28: Ar Mutt to ghodeyu§chi /


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015