Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 261. lpp.

1: VI.
2: Folgen die Pa§§ion Ge§änge.
3: Ach wir armen Sünder vn§er Mi§§ethat /
4: OCh mehs nabbagi Ghrähzeneki muh§śu No§egumu /
5: Eek§chan kattru mehs ejämbti vnd peed§immu§chi 䧧am /
6: Gir mums weddiß wi§śus
7: Eek§chan tahdu leelu Bähdu /
8: Ka mehs nodohti 䧜am /
9: Tai muh§chigai Nawei / Kyrie elei§on / Chri§te elei§on / Kyrie elei§on.
10: 2. Aran tahs Nahwes mehs nhe warreyam czaur mu§śu pa§§chu
11: darrbu /
12: Nhe muh§cham pa§§chi pe§titeeß / Tee Ghräki by warrän leeli /
13: By mums tapt pe§titeems /
14: Tad nhe warreya czittade buht /
15: Deewa Dählam by czee§t /
16: Tahs Nahwes ruhktas Mohkas / Kyrie eley§on / Chri§te elei§on /
17: Kyrie elei§on.
18: 3. Kad nhe buhtu nahzis Chri§tus eek§chan §chahß Pa§śaules /
19: Vnd nhe vsjähmeeß muh§śu nabbagu Mee§śu /
20: Vnd par muh§śeems Ghräkeems
21: Labpraht nomirris /
22: Tad buhtam mehs wi§śi
23: Pa§uddu§chi muh§chige / Kyrie elei§on / Chri§te elei§on / Kyrie elei§on.
24: 4. Tahdu leelu §chäla§tibu vnd Tähwigu Myla§tibu /
25: Gir mums Deews parradiyis wi§śa§chke wellt /
26: Eek§chan CHri§to śawu Dählu /
27: Kas śöw nodewees gir /
28: Eek§chan to Nahwu ta Krußta /
29: Par muh§śu Pe§ti§chanu / Kyrie elei§on / Chri§te elei§on / Kyrie elei§on.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015