Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 260. lpp.

1: Kas Mee§śahß e=eedt / nhe kait tai Dweh§śelei /
2: Nhe weena Czillwäku Bauߧlis tam war prettie §tahweht.
3: 4. To Pari§eero Ghawe§chanu /
4: Tha lieds wiņjo gharyus Luhpa Patarus /
5: Vnd kas eek§chan Bauߧly pawälähtz by /
6: Nhe gribbi tu Kunx / ja tas neh eedt no Śirdtz.
7: 5. Kas vs śawu darrbu §öw palai§chahß /
8: Tah Luhk§chana Ba§niza` tohp ap§meeta /
9: Labbs tas / vnd Deewam tas pattiek /
10: Katters Pahtarohß śawus Ghräkus at§ie§t.
11: 6. Tu mahzi / mums buhß alla§chien luhkt /
12: Czaur töw / Kunx / to Tähwu / klu§śahms /
13: Eek§chan Taißnibas / Gharru / vnd leelas Titzibas /
14: Vnd ka noteek taws Deewi§kis Prahtz.
15: 7. Schy Luhk§chana vnd Ghawe§chana mums gir wayaga /
16: Wälla darrbus tha warr ißd§iet /
17: Deews nhe dohd Ackminis / kaß luhds Maiß /
18: Kas klaud§ena tam tohp attwährtz.
19: 8. O Kunx paku§tini muh§§us Śirdes vnd Mutt /
20: Parei§e ghaweht vnd tee§cham luhkt /
21: Vnd ka tas Gharrs to Mee§§u vswarreht §pehy.
22: Ka mehs appak§chan to nhe pa§uhdam / Amen.
23: Collect auff Liechtmeß.
24: O Wi§śewallditays muh§chiex Deews / mehs luhd-
25: §am töw no Śirdtz / dohd mums / ka mehs tawu
26: myļu Dählu ad§iet vnd teickt warram / ka tas
27: §wähtz Simeons tho mee§śige apkampiß gir / vnd ghar-
28: rige red§eyjs vnd mahziyis gir / czaur to pa§§chu tawu
29: myļu Dählu JE§um Chri§tum muh§śu Kunghu / Amen.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015