Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 259. lpp.

1: Tee parahda ar teems trims Dawaneems /
2: Ka §chiß Bährns Deews / Czillwähx / vnd Kunx 䧜ohts.
3: 3 Tas vsjehme to Chru§tibu eek§chan to Jordan /
4: Tas Däbb䧜a Deewa Jährs /
5: Czaur to katters nhe kahdus Ghräkus darriya /
6: No Ghräkeems tas mums ma§gayis gir.
7: 4. Leels jauns brienums turr noticka /
8: Śe§§chi ackmina Kruh§es the §tahweya /
9: Pilli Vhdens / katters śahwahtz tappa /
10: Śarrkans Wiens czaur wiņja Wahrdu no to tappa.
11: 5. Slawa / Ghohdtz vnd Patteitziba gir töw śatzieta /
12: Chri§te / peed§imbtz no §kie§tas Jumprawas /
13: Ar Tähwu / vnd to §wähtu Gharru /
14: No §cho laiku muh§chige / Amen.
15: V.
16: Hymnus / Vom Chri§tlichen Fa§ten
17: vnd Beten.
18: HERR gib das me§§ig fa§ten wir.
19: KVnx dohd ka mehs ghaddige ghaweyam /
20: Lieds ka mums ickdeenas peeklahyahs /
21: Nhe pepilldehteeß czaur nicknu Kariebu /
22: Czaur kattru dauds ļaun attlätz.
23: 2. Py §chahß Ghawe§chanas eh§chanu vnd d§err§chanu /
24: Nhe no§preed tu kahdu śawi§ku deenu /
25: Bett ween ka to ick kattriß warr /
26: Töw parr Ghohdu ar śapra§chanu darriet.
27: 3. Tee Raxti mahza ka wi§§a Barriba
28: Skie§ta gir kattra ghaddige vnd ar Patteitzibu jämbta tohp /


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015