Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 258. lpp.

1: 5. Ka muh§cham Tähws ap§chäloyahs /
2: Tha wings mums §chehliex gir :/:
3: Kad mehs tohß Ghräkus apraudam /
4: Titzam tam Kungham JE§um CHri§t /
5: No Śirdtz beß blehdibas /
6: Peedohd mums wi§śus Ghräkus /
7: Attlai§ch arrid§an to Śohdibu /
8: Stahw py mums bähdohß.
9: 6. Wi§śu §cho tawu Schäla§tibu mehs teitzam /
10: Tähws auxta` Ghodiba` : / :
11: Kattru tu mums paradi /
12: Czaur CHri§tum tawu Dählu /
13: Vnd luhd§am töw joproyam /
14: Dohd mums meerigu Ghaddu /
15: No wi§śahms bähdams pa§śargi /
16: Vnd vsturr mums §chehlige / Amen.
17: IV.
18: Am Tage der Er§cheinung CHri§ti
19: Was fürch§tu Feind Herodes §ehr.
20: Jm Thon :
21: CHri§tum wir §ollen loben §chon.
22: KO by§tees tu Waideneex Herodes tick ļohte /
23: Ka mums peed§imbts nahk tas Kunx CHri§tus /
24: Wings nhe meckle nhe kahdu §emmes Koniņja Wall§tibu /
25: Kas mums attnäß śawu Debbeß=wall§tibu.
26: 2. Tai Swaigsnei tee Ghuddri §taighaya pehtz /
27: Tahtz Ghai§chums tohß py to ih§tänu Ghai§§mu wedde /


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015