Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 257. lpp.

1: PAllied§eeta man Deewa §chäla§tibu teickt /
2: Juhs myļi Behrningi: / :
3: Ar D§eeßmeems vnd ar Pahtareems /
4: Tam alla§chien patteikt:
5: Wißwairaht §chinni laika` /
6: Kad tas Ghadtz pa ghallam eedt /
7: Tha Śaule py mums gree§chahß /
8: Tas jauns Ghadtz eeśahkahs.
9: 2. Pirmahk laideeta mums apdohmaht /
10: Tha Kungha leelu Schäla§tibu :/:
11: Vnd nhe tha nitzinaht
12: Wiņja leelu Labbdari§chanu /
13: Alla§chien attghadatees /
14: Ka wings §cho Ghaddu gir dewis
15: Wi§śu Wayad§ibu §chai d§iewo§chanai /
16: Vnd mums par Waidu pa§śarghayis.
17: 3. Mahzibu / Skohlu / Ba§nizu paglabboyis
18: Labba` Meera` vnd par pillu :/:
19: Vsturre§chanu par jauneems vnd Wätzeems
20: Dewis arrid§an klaht /
21: Vnd itt ar pillu Rohku /
22: Śawu Manntu ißdalliyis /
23: Jßpoh§ti§chanu nowehr§iyis /
24: No §chahs Pills vnd Semmes.
25: 4. Wings gir mums §chäloyis /
26: Aran Tähwigu Milä§tibu: / :
27: Kad wings mums buhtu nomaxayis /
28: Ka mehs Ghräkodami pellniyu§chi 䧜am /
29: Ar nopellnitu Śohdu vnd Mohkams /
30: Mehs buhtam śenn nomirru§chi /
31: Da§chada` ligga` nomaitahti /
32: Kattri mehs pilli Ghräki 䧜am.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015