Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 255. lpp.

1: 11. No Wyrohku / Sältu vnd Myrrhes krahßne / Myrrhes
2: Par Patteitzibu ka tas muh§śo Pe§titais gir / Halle. (krahßne /
3: 12. Tam buhß mums arrid§an vppereht / vppereht /
4: Patteitzigu Vpperi vnd muh§chigu §lawu / Halle / Halleluja.
5: 13. Ghohdtz gir tam Tähwam vnd tam Dählam / vnd tam
6: Dählam /
7: Ka arrid§an §wätam Gharram eek§chan weenigu buh§chanu / Halle.
8: Lobt GOtt jhr Chri§ten alle gleich.
9: SLaweyeeta Deewam juhß Chri§titi Ļaudis wiß lieds /
10: Eek§chan śawu auxtu Ghodu /
11: Katters §chodeen at§läds śawu Debbes Wall§tibu /
12: Vnd §kinko mums śawu Dählu / vnd §kinko mums śawu Dählu.
13: 2. Tas nahk no śawa Tähwa Klehpi /
14: Vnd thop weens maß Behrnings /
15: Tas ghull turr nabbax / kails vnd plix /
16: Eek§chan weenas Śillites / eek§chan weenas Śillites.
17: 3. Tas eeraw wi§śu śawu Spähku /
18: Tohp §ämms vnde mas /
19: Vnd vsjämmahß weena Kallpa czhimi /
20: Tas Radditais wi§śo leeto / Tas Radditais wi§śo leeto.
21: 4. Tas ghull py śawas Mahtes kruhti /
22: Wiņja Peens gir tam par Barribu /
23: Py kattru tee Engeļi śawu Preeku räds
24: Ai§to tas gir Dawida Sarrs / Ai§to tas gir Dawida Sarrs.
25: 5. Ka no wiņja Sackni ißplaukt by
26: Schinnes pehdigohs laikohs /
27: Czaur kattru Deews vstai§śiet gribbeya /
28: Śawu Wall§tibu to Chri§titu Draud§ibu /
29: Sawu Wall§tibu to Chri§titu Draud§ibu.
30: 8. Tas my ar mums brieni§ke /
31: Mee§śas vnd A§śins vsjämmahs /


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015