Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 251. lpp.

1: 2. Tas Laix gir no leelu Preeku baggahtz /
2: Par Ghodu Deewa Wahrdam :/:
3: Ka CHri§tus no tahs Däbb䧜a Wall§tibas
4: Wir§śon Semmes gir nahzis :
5: Ta gir leela Sämmo§chana
6: Kattru Deews no Debbe§śes mums parahda /
7: Weens Kalps gir wings tappis /
8: Bes wi§śeems Ghräkeems mums lieds /
9: Czaur to mehs tohpam muh§chige baggati /
10: Näß muh§§o Ghräko Naßtu.
11: 3. Labb tam / kas to ih§tane titz /
12: Ar wi§śu Śirdi palai§chahs :/:
13: Tam gir ta muh§chiga d§iewo§chana pattees /
14: Labb tam/ katters wir§śon to czerre /
15: Ka CHri§tus ghann gir darriyis
16: Preek§chan mums: Tapehtz gir tas ißghayis
17: No Deewu śawu muh§chigu Tähwu.
18: O brienums par brienumu /
19: Chri§tus näß muh§śu No§egummu /
20: Vnd klu§śena muh§śu Eenaidibu.
21: 4. Nu teitz tam wi§§a Chri§tita draud§iba:
22: Par tadu leelu Dawanu :/:
23: Vnd luhds wiņja Schäla§tibu /
24: Ka tas mums joproyam pa§śarga
25: Par willtigu Mahzibu / vnd launu Eeraddumu /
26: Eek§chan kattru mehs śenn 䧜äm §tahweyu§chi /
27: Tas gribbätu mums to peedoht:
28: Deews Tähws / Dähls / vnd §wätais Gharrs /
29: Mehs luhd§am no töw wi§śe wairs /
30: Laid mums eek§chen Meeru d§iewoht.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015