Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 250. lpp.

1: 3. Ka tha Śaule §pied czaur to Ghlahs /
2: Ar śawu §poh§chu Skaidrumu :/:
3: Vnd tomher nhe maita to /
4: Ta jemmeeta wi§śi währa` /
5: Jhten tha ped§imma /
6: No weenas §kie§tas vnd krahßnas Jumprawas
7: Deewa wi§śo czeeniex Dähls:
8: Eek§chan Śilles tappa tas eelicktz
9: Leelus Mohkus par mums czeete /
10: Scheit wir§śon §chahß Śemmes.
11: 4. Tee Ghanni Lauka` by /
12: Śayutta jaunus Weh§tes :/:
13: No tas Engeļo Draud§ibas /
14: Ka CHri§tus by ped§immis
15: Weens Konings par wi§śeems Koniņjeems leels /
16: Herodam tha Wallada ļohte śahpeya/
17: J§śutiya śawus Kallpus:
18: O kahdu leelu Willtibu
19: Jßdohmaya tas prett Je§um Chri§t /
20: Tohs Behrniņjus licka tas nokauth.
21: Ein Kindelein §o löbelich.
22: Weens Behrnings tick §lawähns
23: Gir mums §chodeen ped§immis :/:
24: No weenas Jumprawas tick krahßnas /
25: Par preeku mums nabbageems Ļaudeems:
26: Ja nhe buhtu tas Behrnings mums peed§immis /
27: Tad buhtam mehs wi§§i pa§uddu§§chi/
28: Ta Schäla§tiba pedärr mums wi§§eems /
29: Eya tu §alldais Je§u CHri§t /
30: Ka tu Czillwähx peed§immis e§śi /
31: Pa§śargi mums no tahs Elles.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015