Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 249. lpp.

1: Laid du§§mo Wälls vnd ta Elle /
2: Deewa Dähls gir tappis juh§śo Draux.
3: 5. Tas nhe warr neds gribb jums at§thawet /
4: Metteeta vs to ju§śu czerribu /
5: Laid juhs ghanne dauds kahrdena /
6: Tam gir Kauns / kas to nhe warr czee§t.
7: 6. Pehtz ghalla buhß jums tomehr ta Tee§śa /
8: Juhs e§śeeta nu tappu§chi Deewa Raddi /
9: Tapehtz teitzeeta Deewam muh§chige /
10: Paczeetige / preezige alla§chien.
11: Der Tag der i§t §o frewdenreich.
12: TA deena gir no Preeku baggata /
13: Wi§śai radditai leetai :/:
14: Ai§to Deewa Dähls no Däbb䧜u=wal§tibas
15: Par wi§§u Czillwäka Prahtu
16: No weenas Jumprawas gir peed§immis /
17: Maria tu e§śi ißräd§äta /
18: Ka tu Mahte taptu:
19: Kas noticka tick brieni§ke?
20: Deewa Dähls no Däbb䧜u=wal§tibas
21: Tas gir Czillwähx peed§immis.
22: 2. Weens Behrnings tick §lawäns
23: Gir mums śchodeen ped§immis :/:
24: No weenas Jumprawas tick krahßnahs /
25: Par Preeku mums nabbageems Ļaudeems /
26: Ja nhe buhtu tas Behrnings mums peed§immis
27: Tad buhtam mehs wi§§i pa§uddu§§chi /
28: Ta Schäla§tiba pedärr mums wi§śeems:
29: Eya tu śalldais JE§u CHri§t /
30: Ka tu Czillwähx peed§immis e§śi /
31: Pa§śargi mums no tahs Elles.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015